ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------                                                    -------------------------------------
 BAN THƯỜNG TRỰC

  Số: 126 /KH.UBMT                                                                       Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 2 năm 2013

 KẾ HOẠCH

  Giám sát, kiểm tra tinh hình tổ chức và hoạt động của
Ban Thanh tra nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2012
--------------------

 Thực hiện chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2013 và kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường thị trấn giai đoạn 2012-2016”. Sau khi thống nhất với Thanh tra tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch giám sát, kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2012 theo những nội dung sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          1. Nhằm tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của MTTQ Việt Nam trong việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2009-2014 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

           2. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân là nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ở xã, phường thị trấn ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

          3. Qua phối hợp giám sát, kiểm tra để đánh giá và có giải pháp nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nhằm kiện toàn, củng cố, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận để đáp ứng với yêu cầu nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

          4. Việc giám sát, kiểm tra lần này của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh là cơ sở để đánh giá hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân chuẩn bị cho Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

          II. Nội dung giám sát, kiểm tra (Có đề cương hướng dẫn kèm theo)

          III. Phương thức, thành phần, thời gian tiến hành giám sát, kiểm tra

          1. Về phương thức

          - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra và làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và đi thực tế một số xã, phường, thị trấn trong tháng 5/2013.

          - Tại cấp huyện: Đoàn giám sát, kiểm tra sẽ có buổi làm việc nghe Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện báo cáo tình hình triển khai, hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban TTND.

          Tại buổi làm việc đề nghị UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố mời đại diện lãnh đạo Thanh tra cùng cấp dự

         - Tại cấp xã: Thành phần làm việc tại xã, phường, thị trấn: Ban Thường trực UBMTTQVN xã, phường, thị trấn Trưởng và Phó Ban TTND. Tại các buổi làm việc đề nghị BTT UBMTTQVN xã, phường mời: Đại diện Cấp uỷ, Thường trực HĐND, UBND cấp xã cùng dự.

         Đoàn kiểm tra đi thực tế ở 2- 3 xã, phường (trên cơ sở thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện và bố trí lịch kiểm tra ở cơ sở).

         - UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai nội dung tự giám sát, kiểm tra ở cơ sở và tổng hợp báo cáo gửi về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chậm nhất 30 tháng 4 năm 2013 để tổng hợp chung (Mốc thời gian báo cáo: Từ tháng 1 năm 2009 đến hết năm 2012).

          2. Thành phần Đoàn giám sát, kiểm tra

          - Đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

          - Đại diện Thanh tra tỉnh;

          - Đại diện Hội đồng tư vấn Dân chủ Pháp luật của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

          - Ban Dân chủ Pháp luật Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

          - Mời đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Thanh tra cấp huyện và chuyên viên phụ trách lĩnh vực Dân chủ Pháp luật (khi làm việc ở cơ sở).

          3. Thời gian và địa điểm

          Đoàn giám sát, kiểm tra thực hiện theo kế hoạch sau khi thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện bắt đầu từ 02/5/2013 đến 01/6/2013. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế có trách nhiệm thông báo thời gian, nội dung kiểm tra cho các đơn vị; đôn đốc công tác chuẩn bị báo cáo của những đơn vị được chọn kiểm tra thực tế.

          Thời gian làm việc

           Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00; Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h00.

          Địa điểm Văn phòng UBMTTQVN cấp huyện và các xã, phường đoàn đến kiểm tra.

          IV. Tổ chức thực hiện:

          Nhận được kế hoạch này, trên cơ sở đề cương hướng dẫn Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã Hương Thuỷ, thị xã Hương Trà và thành phố Huế thực hiện một số nhiệm vụ sau:

         1. Xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra trên địa bàn và tổng hợp báo cáo theo yêu cầu tình hình tổ chức và hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân giai đoạn từ 2009-2012 chậm nhất là ngày 30/4/2013.

          2. Hướng dẫn Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn được chọn giám sát, kiểm tra xây dựng báo cáo theo đề cương hướng dẫn.

          3. Phối hợp với Ban Dân chủ Pháp luật UBMTTQVN tỉnh để chuẩn bị chu đáo về lịch trình, địa phương cơ sở để thực hiện đúng các nội dung theo kế hoạch đề ra./.

                                                                                         TM. BAN THƯỜNG TRỰC
          Nơi nhận :                                                             Phó chủ tịch Thường trực                           
- Ban DCPL MTTW (để báo cáo)                   
- Đ/c Chủ tịch UBMT tỉnh (để báo cáo)
- BTT UBMT tỉnh;                                                                           (Đã ký)
- Thanh tra tỉnh ;
- Hội đồng tư vấn DCPL UBMT tỉnh;
- BTT UBMT các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Lưu VP, Ban DCPL.
                                                                                                Võ Văn Chinh  

      
ĐỀ CƯƠNG NỘI DUNG BÁO CÁO
(Giám sát, kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân giai đoạn 2009-2012
ban hành kèm theo kế hoạch số:       /KH.UBMT ngày   / /2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh)

1. Công tác quán triệt các văn bản của cấp trên liên quan đến TTND

 - Thông tri số 12/TTr-MTTW ngày 25/10/2005 của Ban Thường trực UBTWMTTQVN về hướng dẫn quy trình bầu, miễm nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Việc triển khai và thực hiện Pháp lệnh 34/PL.UBTVQH11;

- Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

- Quyết định thành lập và công nhận Ban TTND của Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã;

- Quyết định số 969/QĐ-MTTW ngày 05/7/2005 của Ban Thường trực Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam về Ban hành quy chế làm việc mẫu của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Thông tư liên tịch số 39/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN ngày 12/5/2006 giữa Bộ Tài chính với Ban Thường trực UBTWMTTQVN hướng dẫn kinh phí tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp;

- Thông tư liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN về hướng dẫn bảo đảm hoạt động của Ban TTTND.

2. Công tác chỉ đạo của BTT UBMTTQVN cấp huyện, cấp xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của hướng dẫn của cấp trên

a. Đối với cấp huyện:

- Công tác hướng dẫn, triển khai các văn bản của cấp trên xuống cấp xã, công tác tập huấn, bồi dưỡng lý luận, kiến thức nghiệp vụ, tổng hợp đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Ban TTND.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường thị trấn

b. Đối với cấp xã:

- Tổng số uỷ viên Ban TTND được củng cố, số uỷ viên được tham gia các lớp tập huấn. Trưởng Ban TTND là Phó Chủ tịch Mặt trận cấp xã chuyên trách. Có bao nhiêu Ban TTND đảm nhận nhiệm vụ của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Công tác chỉ đạo tổ chức và xây dựng chương trình hoạt động thực hiện các nội dung theo Nghị quyết HĐND và Chương trình thống nhất hành động của MTTQ cấp xã.

- Chỉ đạo trong việc xử lý các thông tin phát hiện, kiến nghị của TTND.

- Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng hồ sơ, sổ sách ghi chép nội dung hoạt động và theo dõi việc giải quyết các kiến nghị của TTND.

- Dự trù kinh phí hoạt động của Ban TTND.

3. Hoạt động của Ban TTND ở cấp xã

a- Đối với công tác xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung hoạt động hàng năm:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch nội dung hoạt động theo Nghị quyết HĐND và Chương trình hành động của UBND. Công tác lập sổ sách theo dõi, hoạt động và xử lý các thông tin.

- Xây dựng Qui chế hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã theo hướng dẫn Quyết định số 969/QĐ-MTTW ngày 05/7/2005 của Ban Thường trực Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam về Ban hành quy chế làm việc mẫu của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Công tác phổ biên, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở địa phương.

b- Những kết quả đạt được:

Cần đánh giá rõ vai trò hoạt động của Ban TTND trong công tác tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoà giải ở cơ sở và giám sát đầu tư của cộng đồng.

c- Tổng hợp đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động, phân loại chất lượng hoạt động của Ban TTND : (cấp huyện đánh giá theo mẫu)

d- Tồn tại, hạn chế:

- Đánh giá vai trò chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các ngành chức năng trong hoạt động Ban TTND.

- Vai trò hướng dẫn của Mặt trận cấp trên, những hạn chế trong quá trình hoạt động cần đề xuất kiến nghị.

4. Các điều kiện đảm bảo để Ban TTND

Tình hình cấp kinh phí hoạt động của Ban TTND theo hướng dẫn của thông tư liên tịch số 39/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN ngày 12/5/2006 giữa Bộ Tài chính với Ban Thường trực UBTWMTTQVN hướng dẫn kinh phí tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Thông tư liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN về hướng dẫn bảo đảm hoạt động của Ban TTTND.

5. Cung cấp các số liệu theo biểu mẫu (đính kèm).

6. Những kiến nghị và đề xuất

Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, phường, thị trấn được kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản trong các buổi làm việc với Đoàn kiểm tra.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: