ỦY BAN MTTQ VI ỆT NAM                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------                                                        ------------------------------------
 BAN THƯỜNG TRỰC
 Số: 86 /HD.UBMT                                                                             Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 01 năm 2013

 HƯỚNG DẪN

Công tác tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ Việt Nam
các huyện, thị xã và thành phố Huế năm 2013

           Thực hiện hướng dẫn số 78/HD-MTTW-BTT ngày 23/01/2013 của Ban Thường trực Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013.

            Căn cứ Quyết định số 352 QĐ/UBMT ngày 08/01/2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kèm theo Chương trình công tác năm 2013 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

         Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã và thành phố Huế năm 2013 như sau:

  1. 1. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật:

          - Phối hợp triển khai và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và báo tổng hợp ý kiến góp ý theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

          - Tổ chức nghiên cứu và triển khai lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

          - Tiếp tục triên khai và tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

          - Triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật gắn với việc tham gia xây dựng Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH TƯ Đảng khoá XI.

          - Nghiên cứu, tham gia góp ý kiến vào các dự án Luật, pháp lệnh, Nghị quyết có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như: Luật hộ tịch, Luật hoà giải cơ sở, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú, Luật Tiếp công dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”,… và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

          2. Công tác giám sát và phản biện xã hội:

          - Tiếp tục quán triệt nội dung Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện những nội dung của Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân giai đoạn 2009 – 2012 trong việc giám sát thực hiện chính sách pháp luật cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoà giải cơ sở,.. theo kế họach liên ngành giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Thanh tra tỉnh.

         - Tiếp tục công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc giám sát thực hiện các công trình được đầu tư trên địa bàn theo kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh trong năm 2013.

         - Chủ động nắm tình hình, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

         - Tham gia thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH TƯ Đảng khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

         - Hướng dẫn Mặt trận cơ sở phối hợp chặt chẽ với Chính quyền địa phương trong công tác theo dõi những người chấp hành hình phạt tù được hưởng án treo và những người đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng đang chịu sự quản thúc của địa phương theo hình phạt bổ sung để tạo điều kiện cho họ sớm tái hoà nhập với cộng đồng dân cư.

         3. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:

          - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với Chính quyền, Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp và các tổ chức thành viên giới thiệu các văn bản Luật mới ban hành bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, không phô trương, lãng phí đến nhân dân ở các khu dân cư.

          - Thực hiện tuyên truyền, truyền thông các chương trình mục tiêu Quốc gia nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật pháp trong nhân dân.

         - Triển khai và thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 119/KH.UBMT ngày 07/11/2013 về tiếp tục Tiếp tục thực hiện Đề án về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” giai đoạn 2012 -2016 (gọi tắt là đề án 2-212). Chuẩn bị báo cáo phục vụ cho kế hoạch giám sát, kiểm tra liên ngành giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Sở Tư pháp.

         - Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội sau khi Bộ Chính trị thông qua.

          4. Phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

          Căn cứ vào quy chế phối hợp công tác, UBMTTQVN các cấp chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp bố trí địa điểm, thành phần cử tri dự tiếp xúc phù hợp với nội dung trọng tâm của các kỳ họp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND ở mỗi đợt trước và sau các kỳ họp. Trong đó, đối với các đợt tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả của kỳ họp HĐND, trong chương trình tiếp xúc cử tri phải có nội dung trả lời các kết quả giải quyết của UBND đối với những vấn đề mà cử tri đã phản ánh trước kỳ họp để cử tri biết. Qua đó, đại biểu dân cử thể hiện rõ trách nhiệm của người đại biểu khi thực hiện nhiệm vụ của mình trước sự tín nhiệm của cử tri và nâng cao được chất lượng của các buổi tiếp xúc,

         Việc tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân đề nghị UBMTTQVN các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo sớm để tổng hợp chung vào thông báo của UBMTTQVN tỉnh tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

         5. Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo:

          UBMTTQVN các cấp cần xây dựng và bổ sung quy chế tiếp công dân, chủ động phối hợp với Chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở địa phương để thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, hạn chế thấp nhất trình trạng khiếu kiện vượt cấp.

          6. Công tác tham gia lấy ý kiến đối với những người đề nghị bổ nhiệm, tái bổ nhiệm Thẩm phán TAND và Kiểm sát viên VKSND cấp tỉnh và huyện:

          Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, Thị xã Hương Thuỷ, Hương Trà và thành phố Huế theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quy trình lấy ý kiến của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã hoặc nhân dân ở khu dân cư đối với các vị thẩm phán Toà án nhân dân 2 cấp, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp khi có yêu cầu của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước khi trình Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán TAND và Kiểm sát viên VKSND hai cấp xét bổ nhiệm hoặc tái bổ nhiệm.

          Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2013, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh yêu cầu Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cho phù hợp với thực tiễn ở địa phương mình và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Dân chủ Pháp luật).

                                                                                         TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                       Phó chủ tịch Thường trực                    

                                                                                                 (Đã ký)

   

                                                                                              Võ Văn Chinh       


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: